centered image
اسفند
- فال روز متولدین اسفند: ممكن است امروز احساس كاملا غیر قابل تشخیصی داشته باشید. چنانكه دیگران مستقیما به شما نگاه میكنند بدون اینكه حتی توجه كنند كه شما آنجا حضور دارید. اما برخلاف دیروز، اكنون شما میتوانید ا ...
بهمن
- فال روز متولدین بهمن:خیلی راحت است كه روی زندگی دیگران متمركز شوید اما این كار باعث میشود مسئولیتهای مهمیكه دارید را نتوانید انجام دهید. ممكن است فقط نیازهای بی اهمیت خود را مد نظر قرار دهید. با وجود اینكه ای ...
دی
- فال روز متولدین دی: اگر به اعتقادات اخیر خود بیش از حد حمله كنید، ممكن است بعضی از در و پنجرههایتان شروع به تلق تلق كردن كنند. شما ممكن است درباره روابط خود با داراییهای شخصی خود دارید كاملا سفت و سخت باشید. یا، ...
آذر
- فال روز متولدین آذر: خوش بینیهای اخیر شما ممكن است آنقدركه آرزویش را میكنید دوام نیاورد، اما شما میتوانید از آن برای اینكه حوادث مهمیرا به وجود آورید استفاده كنید. رویكرد شما برای یك موقعیت متداول ممكن است كام ...
آبان
- فال روز متولدین آبان: قدرت مثبت اندیشی میتواند امروز تاثیر مستقیمی روی دارایی شما داشته باشد. متاسفانه، پول ضرورتا بوسیله خوب اندیشیدن و براحتی بدست نمیآید. اما شما میتوانید بوسیله نگاه كردن به درون خود و پیدا ك ...
مهر
- فال روز متولدین مهر: دركتاب معروف مارك تواین، تام سایر دیواری را رنگ كرد و آن را به عنوان كاری لذت بخش كه دیگران میخواهند آن كار را او انجام دهد نگاه كرد. امروز، شما مایل هستید كه به دوستانتان نشان دهید كه زمانیكه ...
شهریور
- >فال روز متولدین شهریور: ممكن است امروز احساس پریشانی و آشفتگی كنید و بخواهید مقدار زیادی از انرژی تان را برای این صرف كنید كه چیزهایی را به مركز توجه تان بازگردانید. به هر حال، بخشی از مشكل این است كه واقعا به نظر ...
مرداد
- فال روز متولدین مرداد: خلاقیت شما امروز میتواند بسرعت افزایش یابد، اما اگر با شخص دیگری همكاری كنید، كار بهتری میتوانید ارائه دهید. مشاركت اكنون میتواند بسیار برای شما سودمند باشد به خاطر اینكه توانایی شما برای م ...
تیر
- فال روز متولدین تیر: ممكن است احساس كنید امروز كمیآشفته و پریشان شده اید. نهایتا، برایتان سخت است كه بخواهید روی كار خود تمركز داشته باشید، بخاطر اینكه انرژی زیادی در اطراف شما آزاد شده و دور و بر شما جست و خیز میكند. ...
خرداد
- فال روز متولدین خرداد: شما امروز میتوانید به سرعت حركت كنید و ناگهان در حال حركت، میبینید كه باید از راهی كه رفته اید، عقب نشینی كنید. متاسفانه، این نوع از حقایق تغییر یافته برای كار شما مناسب نیستند، حتی اگر شما را ق ...
اردیبهشت
- فال روز متولدین اردیبهشت: چشمان و گوشهایتان را خوب باز كرده اید تا اگر زمزمه خوشی در زندگیتان امروز بوجود آمد، آن را بشنوید. شما احتمالا قادر نیستید كه منبع این خوشی كه در زندگی شما بوجود آمده را مشخص كنید. اما پیش بینی ...
فروردین
- فال روز متولدین فروردین: با وجود اینكه امروز به كندی شروع به كار میكنید، اما به سرعت میتوانید دنده زندگی را عوض كنید و امروز را به روزی به یاد ماندنی تبدیل كنید. حتی اگر تعهدات جدی و مهمیدر پیش رو داشته باشید، مایل هستید ...