Talebini app online
اسفند
- فال روز متولدین اسفند: شاید شما ندانید كه انگیزههایتان شما را به كدام سو میبرند، اما شما را ترغیب میكنند كه بیشتر به سمت معنویات متمایل شوید. از آنجایی كه شما میخواهید شناختتان نسبت به خود و نسبت به نظام عالم را بیشتر كنی ...
بهمن
- فال روز متولدین بهمن: شما امروز میتوایند به سرعت شیفته شخصی یا چیزی بشوید، اما چیزی كه در ظاهر به نظر میرسد عشق نیست. با توجه به نپتون كه امروز بیش از حد فعال است، این میتواند شبیه یك برخورد عاشقانه باشد، اما تغییر دادن ر ...
دی
- فال روز متولدین دی: امروز شما میل دارید كاری كنید كه دیگران را سركار بگذارید و توجه آنها را به سوی خود جلب كنید. اما در عین حال كه سعی میكنید توجه دیگرن را جلب كنید، اگر این تمام كاری باشد كه از عهده اش بر میآیید ناامید خواه ...
آذر
- فال روز متولدین آذر:شما به همان سرعتی كه بهبودی خودتان را باز یافتهاید، زبان شوخ و بذله گوی خود را نیز بازیافتهاید. خوشبختانه شما هنوز به اندازه كافی جذابیت دارید و میتوانید از طعنه و ریشخند دور بمانید. واقع بینی شما میت ...
آبان
- فال روز متولدین آبان: امروز روز خوبی برای بازنگری كردن تمرینات معنوی است، شما میتوانید برای نیایش و عبادت به مكانهای مذهبی بروید، به طبیعت پناه ببرید و یا حتی وقتتان را در خانه بدون آشفتگی و با آرامش سپری كنید. شاید در اب ...
مهر
- فال روز متولدین مهر: وقتی كه خورشید فردا وارد نشانه شما میشود، دنیای شما نیز قرار است تغییر كند. اما ابتدا باید بتوانید كارهایی كه هم اكنون انجام میدهید را كنترل كنید و یا از تلف كردن وقت خود جلوگیری كنید. اگر شما میخواهی ...
شهریور
- فال روز متولدین شهریور: خیلی خوب است كه قبل از اینكه پروژه جدیدی را شروع كرده و قدم جدیدی بردارید، زمان كافی برای فكر كردن بر روی گزینههایی كه میتوانید انتخاب كنید اختصاص دهید. شما باید به دقت تصمیمات خود را سبك و سنگین كن ...
مرداد
- فال روز متولدین مرداد: امروز تحقیق كردن و كند و كاو كردن آرزوهایتان عجیب و حیرت انگیز به نظر میرسد، اما شما كاملاً برای این كار آماده شده اید. شما به راحتی میتوانید در شرایط احساسی قرار بگیرید. با وجود این اگر نتوانستید د ...
تیر
- فال روز متولدین تیر: شما با داشتن واكنشهای احساسی قوی در موقعیتهای شخصی كاملاً آشنایی دارید، اما امروز صحبت كردن در مورد افكارتان با یك نفر دیگر برایتان تبدیل به یك معضل شده است. شما برای سنت شكنی كردن و شكستن قالبها آماد ...
خرداد
- فال روز متولدین خرداد: حالا كه ماه به نشانه شما بازگشته است شما نیز خیلی احساساتی شدهاید، اما علاوه بر این احساسات شما افكارتان را هدایت میكند. شاید شما سعی میكنید كنترل و تعادل خود را حفظ كنید، اما از اتفاقات غیر منتظره ...
اردیبهشت
- فال روز متولدین اردیبهشت: شما در خصوص كارهایی كه میخواهید هفته آینده در محل كار انجام دهید برنامههای غیرممكنی در سر دارید، اما این برنامهها در حال حاضر ممكن است قابل اجرا به نظر برسند. شاید شما فكر میكنید كه منطقی و واقع ...
فروردین
- فال روز متولدین فروردین: تنشها و فشارهای عصبی كه شما در روابط خود با آنها مواجه شده اید باعث شده شروع به خوشگذرانی كنید، اما قبل از اینكه اعلام كنید همه چیز عالی و خوب هست چند روزی صبر كرده تا ببینید چه اتفاقی میافتد. شما ...