Talebini app online
اسفند
- فال روز متولدین اسفند: امروز شما سعی میكنید مخالفت خود را ابراز كنید، اما این مخالفت شما در جهت تصمیم گیری در خصوص محدودیتهای خودتان است نه چیز دیگری. شما حرفها و ایدههای زیادی دارید، اما نمیتوانید به راحتی بر افكار منفی ...
بهمن
- فال روز متولدین بهمن: حالا كه احساسات غیرمعقول زیادی دور و بر شما وجود دارند، شما احساس غریبی میكنید و فكر میكنید این مشكلات پیچیده اصلاً قابل حل نیستند. برای اینكه شما هم اكنون قادر نیستید كه روی اهداف خود تمركز كرده و ...
دی
- فال روز متولدین دی: شما امروز به زندگیتان كاملاً اطمینان دارید، اما همراهی و پیش رفتن با این مسیر برایتان سخت شده است. ممكن است افرا دیگر از قوانین شما سرپیچی كنند و انتظارات شما اعم از سازندگی و سازگاری را برآورده نكنند. ...
آذر
- فال روز متولدین آذر: امروز روز خیلی زیبایی خواهد بود، به خصوص اگر شما با احساساتی كه دیروز برایتان مشكل ساز بودند راحتتر كنار بیایید. شاید این كار ابتدا به نظرتان سخت بیاید، ولی هرچه جلوتر میروید راحتتر میشود. كار كردن ب ...
آبان
- فال روز متولدین آبان: حالا كه ماه در پنجمین خانه تان یعنی خانه «ابراز كردن و مطرح كردن» خودش را با اورانوس با استعداد هماهنگ میكند، مسیر پیشرفت و خلاقیت و پویایی برای شما باز و مهیا است. اما شاید نتوانید به راحتی دیگران را ...
مهر
- فال روز متولدین مهر: شما امروز مثل اردك شدهاید!! شما مثل اردك مادر كه جوجههایش را دور خود جمع میكند، دوستان و همكارانتان را دور خود جمع میكنید!! متاسفانه همه افرادی كه بهتان میپیوندند كارهایی كه شما میخواهید را انجام نخو ...
شهریور
- فال روز متولدین شهریور: امروز شما نمیتوانید در مسیر و روش اصلی خود باقی بمانید، چراكه احساسات شما با اتفاقاتی كه در جهان خارج به وقوع پیوسته است فرق دارد. هم اكنون احساسات شما زیاد منطقی نیستند و ممكن است استراتژیهای شما ...
مرداد
- فال روز متولدین مرداد: امروز احساسات و علایق خود را برای دیگران فاش نكنید، برای اینكه آنها انقدر كه شما فكر میكنید ارزش اعتماد كردن را ندارند. امروز ممكن است یك نفر به شما تكیه كند و حتی احساساتتان را هم به بازی بگیرد! به ...
تیر
- فال روز متولدین تیر:امروز ابراز كردن احساسات مثبت برای شما سادهتر شده است، برای اینكه شما میتوانید به كسانی كه به اهداف شما علاقهمندند كاملاً اطمینان كنید. اما افراد دیگر كمی دو دل هستند و شما نمیتوانید بگویید آیا آنها ا ...
خرداد
- فال روز متولدین خرداد: امروز شما خیلی حساس شدهاید، ولی درست نیست كه احساسات خود را انكار كنید. در حقیقت حالا كه شما احساس تنهایی میكنید، ممكن است ارتباط خود را به طور كامل با همكاران و دوستانتان نیز قطع كنید. اما نمیتوان ...
اردیبهشت
- فال روز متولدین اردیبهشت: هم اكنون شما نمیتوانید به راحتی محدودیتهای خود را قبول كنید، برای اینكه ماه در سومین خانه تان یعنی خانه ارتباطات به ژوپیتر زیاده رو ملحق میشود. خوشبختانه امروز شما به دردسر نمیافتید و اوضاع بر و ...
فروردین
- فال روز متولدین فروردین: امروز برای بیشتر فروردینیها رفتن به سر كار سخت است، به خاطر اینكه ماه برج سرطان بهتان اجازه میدهد خودتان را پشت وظایف خانوادگی تان پنهان كنید. شاید هم شما در محل كارتان مسئولیت زیادی ندارید كه ط ...