Talebini app online
اسفند
- فال روز متولدین اسفند: به نظر میرسد كه شما نسبت به قبل نافرمانتر شدهاید، برای اینكه شما نمیتوانید به درستی منظور خود را بیان كنید. شما قادر هستید در مورد مسائلی صحبت كنید كه به شما ربطی ندارند، بنابراین ممكن است نتوانید آ ...
بهمن
- فال روز متولدین بهمن: ممكن است شما فكر كنید كه دیگران از شما شادتر هستند و زندگی بهتری دارند، ولی این فكر یك خیال باطل است. در حالی كه شما خود را با دیگران مقایسه می كنید، وقتی كه شما از بیرون به زندگی آنها نگاه میكنید، هم ...
دی
- فال روز متولدین دی: شما به خاطر عدم تواناییتان در تعادل برقرار كردن بین مسئولیتها و علاقهتان به تفریحات تابستانی به ستوه آمدهاید. حتی اگر به نظر میرسد كه نمیتوانید بیشتر از یك انتخاب داشته باشید، شما میتوانید قوانینی را ...
آذر
- فال روز متولدین آذر: در حالی كه شما كارهای عقب افتادهای را كه قبلاً از انجام دادنشان طفره رفتهاید را جبران میكنید، لازم است كه خیلی با این مسأله راحت برخورد كنید. این اتفاق آنقدر هم كه به نظر میرسد بد نیست، برای اینكه توج ...
آبان
- فال روز متولدین آبان: برای شما لازم است كه نسبت به قبل اجتماعیتر باشید. خوشبختانه شما به اعتقادات خود پایبند هستید. و اكنون اگر شما بتوانید این تعصب خود را با یك پیشنهاد با انگیزه اجتماعی ارتباط دهید، حتی امكان دارد كه ای ...
مهر
- فال روز متولدین مهر: امروز وقتی كه شما در مورد خلاقیتهای خود صحبت میكنید دوستانتان شما را تشویق خواهند كرد، برای اینكه آنها حتی زمانی كه شما كارهایی كه دوست دارید را انجام میدهید شما را بیشتر تحسین میكنند. اما تمایل و عل ...
شهریور
- فال روز متولدین شهریور: هم اكنون اتفاقات بسیار مهمی در زندگی شما در حال وقوع است كه اگر به آنها خیلی جدی توجه نكنید، فرصتهایتان را از دست خواهید داد. با وجود این اگر بتوانید گاهی اوقات از موضوعات بسیار بیاهمیت لذت ببرید، ...
مرداد
- فال روز متولدین مرداد:برقراری یك رابطه عاطفی امروز برای شما لازم است و شما كاملاً برای این ارتباط آمادگی دارید. حتی اگر فكر میكنید با ابراز نكردن احساساتتان میتوانید از قبول كردن این رابطه احساسی فرار كنید، شما باید خو ...
تیر
- فال روز متولدین تیر: اگرچه سركوب كردن رویاهایتان ممكن است شما را ناراحت كند، ولی برای مدت كوتاهی بهترین كاری است كه به شما توصیه میشود. به جای اینكه در رویاهایتان به هر جای ناشناختهای سفر كنید، عاقل باشید و هم اكنون روشی ...
خرداد
- فال روز متولدین خرداد: تعیین كردن مرز بین زیركی و حماقت كار سختی است و شما در حال حاضر نمیتوانید روی این لبه باریك زندگی كنید. اما از شكست خوردن نهراسید، برای اینكه هوش فوقالعاده عطارد همراه با ثبات و ایستادگی كیوان به ا ...
اردیبهشت
- فال روز متولدین اردیبهشت: كار كردن سخت و بیش از اندازه را متوقف كنید و زمانی را با فعالیتهای لذت بخش كه در خانه میتوانید انجام دهید سپری كنید. گذراندن وقت در یك باغ یا در یك محیط زیبا میتواند برای مدتی ذهنتان را از مسائل پی ...
فروردین
- فال روز متولدین فروردین: امروز برای شما سخت است كه بدون فكر كردن به اینكه چگونه میتوانید از زیر بار مسئولیتهایتان شانه خالی كنید به آنها نگاهی بیندازید. شما در این مورد خیلی سریع تصمیم میگیرید و در حالیكه در مورد فرار كر ...