centered image
اسفند
- فال روز متولدین اسفند: تصورات درونی شما اكنون بسیار قوی شدهاند، اما آنها از تفسیر شدن سر باز میزنند. و این موضوع میتواند فاصله عمیقی بین شما و آن كس كه دوست دارید ایجاد كند. به جای اینكه خودتان را ناامید كنید، ...
بهمن
- فال روز متولدین بهمن: امروز برای شما این امكان وجود دارد كه تمركز كنید و جنبههای بسیار جدی را در روز معتدل كنید. حتی با علاقه اخیر شما برای خلاقیت، برایتان سخت است كه از علائق ناپسند دوری كنید. فقط به یاد داشت ...
دی
- فال روز متولدین دی: شما امروز مثل بچه گربهای كه درگیر یك گلوله كاموا شده است بیشتر درگیر جزئیات شدهاید. شما هرچه بیشتر تلاش میكنید كمتر میتوانید از این پیچیدگی رهایی یابید. امروز از آن روزهایی است كه شما میتوان ...
آذر
- فال روز متولدین آذر: یك نفر امروز شاید حرفی بزند و سپس كار دیگری را انجام دهد (حرف و عملش یكی نباشد)، كه این موضوع میتواند روز شما را قدری آشفته كند. در مورد مسائلی كه به دیگران بستگی دارد محتاط باشید، برای اینكه ...
آبان
- فال روز متولدین آبان: اگر یك دوست یا همكار طبق رفتاری كه شما میپسندید با شما برخورد نمیكند، به این فكر كنید كه شاید انتظارات شما به قدری بالا است كه خودتان و دیگران باعث شكست خوردن میشوید. اما شما نباید انتظاراتی ...
مهر
- فال روز متولدین مهر: شما برای اینكه متوجه شوید كه خط سیر جدیدتان شما را به جایی كه میخواهید نمیرساند، شاید نیاز داشته باشید كه زمان كافی صبر كنید. با تجدید نظر كردن در آنچه كه شما هر روز انجام میدهید، این حس در شما ...
شهریور
- فال روز متولدین شهریور:كار كردن به خاطر تغییرات برنامهریزی شده و مسیر نامشخص رئیستان شاید پیچیده شود. یا شاید شما به سادگی احساس حق نشناسی و كمی حقوق را داشته باشید. اما وقتی این مسائل آنگونه كه شما میخواهید هموار ...
مرداد
- فال روز متولدین مرداد:شما امروز باید خودتان را با دوستانتان مقایسه كنید و بفهمید كه چه كاری را شما آنگونه كه از شما انتظار میرفته به خوبی انجام ندادهاید. اگرچه شما به مسائل مهم توجه میكنید، استدلالهای شما محتملاً ...
تیر
- فال روز متولدین تیر: مرز باریكی بین قاطعیت و وسواس داشتن وجود دارد، اما زمان كشف كردن این تفاوتها رسیده است. این لزوماً فكری بزرگ نیست زیرا شما نتوانستهاید به روشی خاص دست پیدا كنید. در حقیقت، اگر ترسهای شما اكنون عام ...
خرداد
- فال روز متولدین خرداد: امروز زمانی كه عطارد، سیاره بخت شما، در تعارض با ماه جوزا قرار بگیرد، حتی مؤثرترین برنامه شما نیز به هم میخورد. شاید شما برای رسیدن به هدفهایتان به راه جدیدی فكر كنید، اما سنت حكم فرمایی خواهد ك ...
اردیبهشت
- فال روز متولدین اردیبهشت: شما تاحدی نسبت به راهی كه در حرفه خود میخواهید برگزینید نامطمئن هستید، برای اینكه رویاهای شما كه در ظاهر حقیقی به نظر میرسند، درواقع غیر قابل دسترس هستند. هنگامی كه شما چیزهایی را كه میخواهید ...
فروردین
- فال روز متولدین فروردین: مشغله فكری امروز به شما اجازه نمیدهد كه بیشتر استراحت كنید. درحقیقت، این مشغله فكری نمیگذارد كه حتی به راههای سادهتر كردن زندگیتان فكر كنید. اگر به نظر میرسد كه هیچ راه آسانی برای خارج شدن از ای ...