centered image
اسفند
- فال روز متولدین اسفند: حتی اگر برقرار كردن رابطهای عاشقانه برایتان امكان پذیر نیست، وقت كافی دارید تا افرادی را كه شگفتانگیز هستند شناسایی كنید. به خاطر وجود افرادی كه زمانشان را با آموزش دادن موضوعات حیاتی به شما در زمانی كه شما به آنها نیاز دارید میگذرانند، شما از نظر روحی غنیتر از دیگران هستید. حالا شما در حالیكه از دوستانتان قدردانی میكنید، رویهتان را تغییر دادهاید و میخواهید با شریك كردن دیگران در دانش خود به آنها یاری برسانید. www.tale ...
بهمن
- فال روز متولدین بهمن: امروز به شما پیشنهاد میشود كه آنچه را احساس میكنید دقیقاً شرح دهید، برای اینكه هرچقدر كه شما انسان خاصتری میشوید، سخنان شما نیات اصلی شما را تحریف و پیچیده میكنند. اما وقتی كه شما زیاد تلاش میكنید و در مورد ایدههای بزرگ و مفاهیم گسترده صحبت میكنید، سپس همه چیز مثل یك شعر روان میشود. اگرچه در بعضی از روزها باید روی جزئیات تمركز كنید، ولی امروز یكی از آن روزها نیست. www.talebini.co ...
دی
- فال روز متولدین دی: اعتراف كردن به اینكه چگونه یك انسان خوب به نفع شما فعالیت میكند ممكن است برایتان كار سختی باشد. خواه دلیل این كار اعتماد به نفس شما باشد خواه به این دلیل باشد كه شما در مورد انگیزههای دیگران سئوال میكنید، نادیده گرفتن یك رفاقت یا شور و حرارت احساسی از قبول كردن ارزش ظاهری آن آسانتر است. ترسهایتان را نابود كنید؛ زندگی آنقدر كوتاه است كه ارزش این را ندارد قبل از اینكه فرصتی برای پیشرفت داشته باشیم، پشتیبانی و عشق دیگران را ...
آذر
- فال روز متولدین آذر: وقت باارزشتان را با غیبت كردن و سخنان بیهوده گفتن هدر ندهید، برای اینكه این نوع مشغلهها میتواند شما را از زندگی با نظم و ترتیب خارج كند. دوری كردن از سخنان بیاساس و پایان دادن به یك مكالمه تلفی زیركانه ولی بیهوده از آنچه كه شما فكر میكنید راحتتر است. فقط در عین حال كه دلسوز هستید باید درستكار نیز باشید. مادامی كه نیت شما پاك باشند، با گفتن حقیقت میتوانید خودتان را نجات دهید. www.talebini.co ...
آبان
- فال روز متولدین آبان: به نظر میرسد كه شما تنهایی را برگزیدهاید تا زندگیتان آشفتگی كمتری داشته باشد. افرادی كه به شما نزدیك هستند متوجه تغییر حالات شما شدهاند، بنابراین مطمئن باشید كه كارهایی كه شما انجام میدهید مقصود شما را بیان خواهند كرد. وقتی شما خودتان از درك احساسهایتان آشفته شدهاید، دیگران به راحتی سیگنالهای شما را سوء تعبیر میكنند. پس قبل از اینكه برای نشان دادن احساسهایتان به فرد دیگری تلاش كنید، اطمینان داشته باشید كه كاملاً آن ...
مهر
- فال روز متولدین مهر: ممكن است شما به خاطر اینكه چیز مهمی را از دست دادهاید، احساس خوبی نداشته باشید. هنوز هم نظریه كند و كاو كردن یك مشكل برای فهمیدن اینكه چه كاری لازم است انجام شود، نظریه خوبی است. شما باید جنبه خوب هر چیزی را تشخیص بدهید. اما اگر اشتباهی رخ داد اگر همین الان با آن موضوع برخورد كنید بهتر از این است كه آن را به آینده موكول كنید. www.talebini.co ...
شهریور
- فال روز متولدین شهریور: اگر شما مطمئن نیستید كه در محل كار چه كاری باید انجام دهید، برای فهمیدن جواب سئوالهایتان به افراد دیگر نگاه نكنید. احتمالاً آنها هم به اندازه شما نامطمئن هستند. در عوض به سمت اصول كلی برگردید. مسئولیتهایی را كه به شا محول شده به خوبی انجام دهید. و به یاد داشته باشید كه شما فقط امروز خودتان را مشغول نساختهاید، بلكه برای روزهای آینده خودتان را آماده كردهاید. www.talebini.co ...
مرداد
- فال روز متولدین مرداد: امروز مسیر شما بسیار هموار شده است، اما هنوز هم موضوعی ناراحت كننده به نام واقعیت وجود دارد كه تزلزلی در مسیر شما پدید میآورد. روی امور كاربردی و عملی كار كردن شما را از تخیلاتتان دور میكند، اما اجازه ندهید كه این امور رویاهای شما را به كلی نابود كنند. تصویر ذهنی دائمی از آینده داشتن به حد كافی سر شما را شلوغ نگه میدارد. www.talebini.co ...
تیر
- فال روز متولدین تیر: اگرچه شور و هیجان احساسی اكنون فروكش كرده است، اما هنوز هم دچار اشتباه شدن برایتان خیلی عجیب است. فردی به شما نزدیك میشود و امكان دارد این فرد حقایق و تصویرهایی كه جلوهای از خوشبینی بیش از اندازه هستند را به شما تلقین كند. شما نمیخواهید كه فردی منفی باف به نظر برسید، اما نمیتوانید درستی اطلاعات را تشخیص دهید. به خاطر تفكرات دیگران نگران نباشید؛ با خودتان صادق باشید. اگر نسبت به چیزی احساس خوبی نداشتید آن را خریداری نكنی ...
خرداد
- فال روز متولدین خرداد: یك روش عملی برای ارتباط برقرار كردن اكنون باعث شده است كه شما كمی آرام تر حركت كنید، اما واقعیت زندگی جدای از تفریح كردن و سرگرمی است. شما امروز باید رفتاری جدی داشته باشید و بسیار مهم است كه با هر كسی كه به شما نزدیك میشود صادق باشید. فرضیه پردازی نكنید؛ اگر شما از اینكه بتوانید روی شخص دیگری حساب كنید اطمینان كافی ندارید، فقط نظریات خود را با او در میان گذاشته و ببینید كه بحث به كدام سمت هدایت میشود. www.talebini.co ...
اردیبهشت
- فال روز متولدین اردیبهشت: شما اكنون تصویری واقع بینانه نسبت به آینده در ذهن دارید، اما هنوز هم فكر كردن بیش از اندازه در مورد موفقیتهای مربوط به گذشته كه از دستشان دادهاید باعث میشود كه نتوانید به خوبی از آنچه پیش رویتان قرار دارد بهره بگیرید. پیگیری كردن مهمترین هدفهایتان بسیار مهم است، اما توسعه دادن امكانات دیگر نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. به یاد داشته باشید كه رویاهای شما میتوانند پتانسیل ناشناختهای كه در موقعیت اخیر پنهان بود ...
فروردین
- فال روز متولدین فروردین: شما امروز پاداش بلند پروازی خود را میبینید، ولی خبرهای جدیدی كه شما امروز دریافت میكنید ممكن است رابطه آشكاری با كارهایی كه اخیراً انجام دادهاید نداشته باشند. درهایی كه معمولاً به رویتان بسته بودند در حال باز شدن هستند و فرصتهایی زیادی به شما پیشنهاد میشود. اگرچه شما بسیار مشتاق و علاقهمند هستید، ولی زمانی كه جواب مثبت دادید لازم است كه سخت كار كنید. www.talebini.co ...